Vores døgn, skole og dagsbehandlingstilbud er alle målrettet børn og unge med specialpædagogiske behov

Vore døgnbehandings- & skoletilbud er alle målrettet børn og unge med specialpædagogiske behov, som af forskellige årsager ikke kan fungere i almene sammenhænge. Vi har en bred vifte af tilbud, der tilgodeser langt de fleste børns behov.

Børn og unge med adfærd, kontakt og trivselsproblemer
Visse børn visiteres fordi de har tilpasningsproblemer – altså problemer med adfærd kontakt eller trivselsproblemer. Disse børn har ofte svigtende motivation, koncentration og sporadisk fremmøde. Mange har typisk haft en ustabil skolegang med mange brudte forløb bag sig.

Problemstillingerne ift. børnene er mange men børnene er oftest identitets svage med, dårlig selvopfattelse / lavt selvværd & negativ identitet eller børn med relationsvanskeligheder og kontaktforstyrrelser. Mange af disse børn har gennem deres opvækst haft ustabile opvækstvilkår og en ustabil skolesituation.

Børn og unge med udviklingsforstyrrelser
Til Søbæk visiteres endvidere børn med forskellige konstaterede udviklingsforstyrrelser. Inden for Autismespektret eller børn med ADHD, NLD. asperger eller tourette. Disse børn har ud fra Deres forudsætninger og diagnose behov for specialpædagogisk støtte og hjælp for at fungere i tilværelsen.

Det sociale arbejde på Søbæk 
Alle børn eller unge er primært visiteret af de sociale myndigheder med udgangspunkt i barnets ”Særlige Sociale behov”.  Alle har helt særegne behandlingsbehov som gør, at de typisk har svært ved at kunne fungere alene med sig selv og navnligt i fællesskab med andre.

Barnet – den unge skal lære at indgå i almene sociale sammenhænge og derved forstå sociale ”spilleregler ” så han / hun kan agere i et fællesskab med andre – i et rum med gensidig respekt og forståelse. Forudsætningen for at ”kunne nå” og påvirke barnet er, at der er en god relation. Barnet / den unge skal have tillid til de voksne og kunne se fornuften i de aftaler der indgås.   

Pædagogikken skal fungere i børnehøjde
Vi vil have børnene / de unge til at reflektere over de beslutninger og valg der træffes.  Det er ikke ”tilfældigt” arbejde.  På Søbæk arbejder ansatte anerkendende og relationsorienteret. Vi arbejder med aftale og refleksionspædagogik.

Relations pædagogik
Vi er ikke alene i verden. Det er absolut nødvendigt at der ift. de børn og unge vi arbejder med skabes en god relation. Mange af vore børn og unge er emotionelt i ”underskud”. De har lavt selvværd – dårlig selvoplevelse – mange har tillige oplevet svigt og har derfor mistro til de voksne de omgås. Vi skaber kontakten og møder børnene i ”børnehøjde”. Det kræver ”benarbejde ” og psykologisk snilde at kunne bryde det emotionelle panser og skabe kontakt og tillid.

Aftalepædagogik
Fordi vi fortsat finder, at børnene skal forpligtes på de aftaler man laver med dem – aftaler indebærer refleksion. Barnet / den unge skal stadig vide at aftaler skal over- holdes og at det kan betale sig. Brud herpå afstedkommer restriktioner, indskrænkelser og konsekvenser. Børnene skal gennem aftaler og refleksion lære sociale læringsmål og ansvar for egne handlinger.                                               

Refleksions pædagogik
Vi arbejder bevidst på at inddrage børnene i de processer og beslutninger vi arbejder med. Børnene / de unge skal gennem refleksiv adfærd blive bedre i stand til at tage ansvar for både deres læringsmiljø og deres egen læring, at reversere denne udvikling. At kunne reflektere hjælper til at hver enkelt udvikler egne konfliktløsningsmodeller ved uønsket adfærd.

Betydning af Disciplin / Struktur
Disciplin kommer af det latinske ”disciplina” der bl.a. betyder undervisning, lærdom, dannelse, tugt og sædelig orden. Disciplin er nødvendig i al organiseret virksomhed. Det kan være en ydre disciplin der pålægges af andre, eller en form man selv vælger. Det hedder selvdisciplin. Begge dele er vigtig i vores arbejde og relation.

Grundskole

(1-10 klasse)

Alle elever er visiteret med specialpædagogiske behov. Tilbuddet er målrettet børn og unge, der på trods af inklusionsbestræbelser ikke kan fungere i folkeskolemiljøet.

STU Erhvervsskole

(16-25 år)

De fleste af vores unge finder det vanskeligt at starte en almindelig ungdomsuddannelse. Vi indskriver senmodne unge, som af forskellige årsager oplever tilværelsen, som kompliceret og uoverskuelig.

Autismecenter

(skole og botilbud)

Er for børn og unge med autisme, asperger, tourettes syndrom eller GUA / OCD. De har ofte en anden forståelse for omverdenen og ofte problemer med samspil og socialisering ift. kammerater.

Kompasset

(beskyttet beskæftigelse og mentorordning)

Er du tildelt førtidspension, kan du komme i beskyttet beskæftigelse på et af vores erhvervsrettede værksteder. Arbejdsopgaverne vil tage udgangspunkt i dine interesser og kompetencer.

Opholdsstederne

(10-18 år)

Opholdsstederne Søbæk Jyderup og Søbæk Knapstrup er døgntilbud målrettet til børn og unge, der med problematisk baggrund har behov for særligt tilrettelagte døgn eller dagtilbud.

Søbæk kollegiet

(16-25 år)

Søbæk kollegiet er et tilbud til unge, som er i stand til at bo på eget værelse, men som i dagligdagen har behov for praktisk pædagogisk hjælp fra stedets dygtige ungevejledere.