Opholdsstederne Søbæk

Opholdsstederne Søbæk er to af vores ialt 3 døgntilbud som nu har eksisteret 30 leveår.

Opholdsstederne Søbæk visiterer unge med socio emotionelle problemer. Drenge og piger i alderen 10 – 18 år.

Målgruppen

Børn og unge med adfærds-, kontakt- og trivselproblemer         

Børnene/de unge på Opholdsstederne Søbæk visiteres ofte med mange “etiketter på sig” – de skal derfor behandles forskelligt ud fra deres forskelligheder, hvad enten der er tale om tilpasningsproblemer eller konstaterede udviklingsforstyrrelser.

Visse børn visiteres fordi de har forskellige tilpasnings problemer – altså problemer med Adfærd kontakt eller trivselsproblemer. Disse børn har ofte svigtende motivation, koncentration og ift skole et sporadisk fremmøde. Mange har typisk været anbragt flere gange og haft en ustabil opvækst med mange brudte forløb bag sig.

Børnene er oftest identitets svage børn med, dårlig selvopfattelse/lavt selvværd og negativ identitet eller børn med relations-vanskeligheder og kontaktforstyrrelser. Mange af disse børn har oplevet gennem deres opvækst haft ustabile opvækstvilkår og en ustabil skolesituation og været i en for dem uoverskuelig tilværelse med mange konflikter til følge.

Børnene er ofte impuls og behovstyret og kan virke triste modløse og vrede på omverdenen. De har ofte en kontaktform som er konflikt skabende på andre. Disse børn oplever ofte hverdagen som uoverskuelig og problematisk.

Børn og unge med udviklingsforstyrrelser

Til Opholdsstederne Søbæk visiteres endvidere børn med forskellige konstaterede diagnosticerede udviklingsforstyrrelser.  Det kan være konstateret ADHD, aspergers syndrom eller med diagnoser indenfor autismespektret. Disse børn har ud fra deres forudsætninger og diagnose behov for specialpædagogisk støtte og hjælp for at fungere i tilværelsen på både opholdssted og skole.

Afgrænsning af målgruppen

Vi arbejder ikke med unge der har massive misbrugsproblemer i form af alkohol eller stoffer, hvor regulær afvænning er påkrævet over længere tid.

 

 

Fakta om opholdsstederne

Opholdsstederne Søbæk er en del af flere pædagogiske tilbud, målrettet til børn og unge, der med problematisk baggrund har behov for særligt tilrettelagte døgn eller dag tilbud. Vores tilbud har til huse på flere afdelinger som består af:

Opholdsstedet Søbæk Jyderup
Døgntilbud for 10 unge drenge og piger 12 – 18 år.
Opholdsstedet er beliggende i Jyderup i nærheden af natur skønt område.

Opholdsstedet Søbæk Knabstrup

Døgntilbud for 10 unge drenge og piger 12 – 18 år.

Opholdsstedet Søbæk Knabstrup

Beliggenede i landelige omgivelser. Opholdsstedet har efter overtagelse den 15 december 2011 gennemgået en stor modernisering indvendigt.

Søbæk Kollegiet

Eget værelse med tilsyn for unge 16 – 25 år.

Vi har ledige pladser. Kontakt os, så vi sammen kan finde en plads, der passer til den unge.

Aflåsning:

Alle døre skal aflåses når huset er forlades. Indboforsikringen dækker ikke hvis huset efterlades uaflåst. På opholdsstedet skal køkkenet, opvaskerum og kontorer ALTID aflåses når der ikke er en voksen til stede.

Aktiviteter:

Vi har på stederne mange forskellige aktivitetstilbud, ligesom vi benytter faciliteter i byen. Vi prioriterer at børn og unge som hovedregel efter aftale med primærpædagogen tilmeldes lokale aktiviteter i lokalområdet.

Alarmeringsplan:

Alarmeringsplanen forefindes på alle vores adresser.

 • Stands ulykken.
 • Red mennesker.
 • Tilkald hjælp ring 112. Tilkald ambulance / Brandbil.
 • Yd førstehjælp om nødvendigt.

Der forefindes førstehjælpskasser og godkendt brandmateriel på hver afdeling.

Når personliv er sikret:

 • Underret nærmeste leder.

Baderegler:

 • Børn / unge og voksne som skal bade i svømmehal eller på strand skal respektere Opholdsstedernes baderegler samt regler for stedets aktiviteter på vand.
 • Der må ikke bades uden opsyn af en voksen. En voksen pr. 5 elever
 • Der må kun bades på det aftalte område.
 • Børn skal om nødvendigt bære badevinger eller mavebælte.

Bad og hygiejneregler på Opholdsstederne

 • Drenge og piger bader hver for sig enten morgen eller aften.
 • Ansatte skal sikre at børnene og de unge guides i god daglig hygiejne kultur.
 • Ved særlige fysiske udfoldelser skal der bades efterfølgende.
 • Børn og unge som ikke selv kan administrere deres badning kommer i bad på bestemte tidspunkter.

Besøg på stedet og ude i byen – kammerater & venner

Det skal tilstræbes at vore beboere har gode sunde kontakter og interesser uden for opholdsstedet. Ligeledes at barnet deltager i foreningsliv m.v.

 • Besøg på stedet og ude i byen forudsætter god opførsel.
 • Aftaler om eventuel overnatning sker med gæstens hjem og kun i weekender.
 • Ansatte skal altid vide hvor vore beboere opholder sig og kontrollere besøg og foretage konkrete aftaler med forældre eller andre. En beboer kan få afslag på besøg hvis opførsel er uanstændig eller hvis besøg forekommer på dubiøse adresser eller bekendtskaber som vi vurderer ikke er “godt selskab”.

Besøg hos andre beboerre.

 • Besøg på andres værelser må kun foregå når personen er til stede og kun hvis han eller hun vil have det.
 • Voksne & Børn respekterer hver enkelt beboelse og banker på.

Beklædning:

 • Tøjpenge som er optjent er til rådighed pr. den 1. maj og 1. november.
 • Tøjpenge indsættes på beboerens opsparings konto hver den 1. november – og den 1. maj
 • Takster jfr. Taksttabel fra KL. Det er Ungevejlederen der disponerer over og forvalter denne konto.
  Ungevejlederen skal sammen med primærbørnene administrere tøjpengene og hjælpe med at fremskaffe relevante nødvendige tøj mangler.
  Der kan ikke udbetales tøjpenge uden for disse datoer.
  Ungevejlederenskal sikre at der for alle indkøb foreligger dokumentation og regnskab for forbrug på kontoen.
  Ungevejlederen orienterer sig inden tøjpengedag, om hvad det enkelte barn mangler.
  Ungevejlederenskal hvis ikke forældrene gør det handle ind med barnet og primær pædagogen har ansvaret for at barnet den unge får indkøbt det nødvendige tøj for de penge der er til rådighed så det rækker til forestående halvår.
 • Der vil almindeligvis ikke være råd til dyre mærkevare så det er vigtigt at være prisbevidst så pengene rækker.
 • Forældre og visse beboere kan efter dialog og aftale selv forestå indkøb, betinget af at der indkøbes relevant beklædning for opsparede midler.
 • Forældrene og børn skal have oplyst kriterier for indkøb, herunder at de skal aflevere regnskab og kvitteringer for indkøb.
 • Det er Ungevejlederens ansvar i forløbet på stedet at holde konto ajour

Brand : ( Se alarmeringsplan.)

Bus regler / Kørselsregler
Stedets kørselsregler og færdselsloven skal overholdes af ansatte. Der forefindes særlige bestemmelser for anvendelse af køretøjer som Ansatte er forpligtet af.

 • Ved Transport med stedets køretøjer skal;
 • Færdselsloven til enhver tid overholdes.
 • De unge skal have sele på.
 • De unge skal sidde stille i bussen.
 • De unge skal respektere chaufførens anvisninger og respektere at man ikke spiser drikker og ryger i bussen.
 • Sørge for at der ikke ligger papir flasker affald osv. i bussen. Det er forbudt at bruge askebægre.
 • Rengøre efter brug.

Busser / køretøjer kan anvendes til formål der angår stedet.

Børnemøde / Beboerindflydelse

Børnemøder foregår én gang hver 14 dag og alle skal deltage. Mødet varer som udgangs punkt minimum en time.

 • De voksne styrer dette møde på skift
 • Børnene/ de unge samt voksne sætter punkter på dagsorden

Opholdsstedet tilstræber brugerinddragelse og demokrati samt selvforvaltning. De unge skal forpligtes på de valg og aftaler de laver.

Cykler & Knallerter:

 • Cykler og knallerter kan anvendes på Opholdsstederne hvis de er lovlige.
 • Du skal være 16 år og have kørekort til knallert og gyldig police / ansvarsforsikring for at køre knallert.
 • Cykler og Knallerter skal sættes i skur efter brug.
 • Knallertkørsel kun med hjelm & lys.
 • Lys på cyklen.
 • Stedet påtager sig intet økonomisk eller praktisk ansvar for medbragte effekter, herunder hvis emnet forsvinder eller beskadiges under opholdet.

Dagbøger / Log Journaler referater / notatpligt.

Medarbejderne fører en daglig “Log” hvilket betyder at vi fra dag til dag beskriver og orienterer hinanden om begivenheder som måtte ske. Konkrete notater for hver enkelt ung skal ansatte journalisere i journalsystemet.

Notater er genstand for aktindsigt.

Ejendele, handel & bytte.

 • Behandlingsstederne Søbæk påtager sig intet erstatningsansvar over for elevers og ansattes ejendom, ejendele, medmindre at de mod kvittering er hensat i skolens varetægt.
 • Det er ikke tilladt for elever at handle, låne og bytte indbyrdes uden forældrenes udtrykkelige samtykke.
 • Opholdsstedet har ingen forsikring der dækker elevers private ejendele, køretøjer andet i skoletiden.

Eftermiddags samling:

 • Alle dage starter med eftermiddags briefing hvor alle børn og voksne er samlet til kaffe & the og hvor man kan sætte ” dagsorden. ” Til denne briefing bliver der eftermiddagsdrik, brød eller frugt.

Euforiserende stoffer / Hash og andre rusmidler.

Stedet har en defineret misbrugspolitik som kan rekvireres af forældre.

Overordnet gælder:

 • At de unges omgang med rusmidler – euforiserende stoffer samt alkohol – under ingen omstændigheder vil blive tilladt ift. Vore steder.
 • At børn og unge som er mistænkt for at være påvirket, af stedets medarbejdere vil blive testet med i form af en urinprøve, for at konstatere om pågældende elev har taget euforiserende stoffer.
 • At børn & unge, som er under begrundet mistanke for misbrug, forventeligt kan regne med at blive visiteret af 2 medarbejdere efter behov, for at sikre at den unge ikke er medvirkende til misbrug i relation til skolen eller for den sags skyld udenfor.
 • At børn og unge som bebor opholds & bostedet vil opleve skærpet værelseseftersyn. Dette foretages efter gældende regler og indberettes til tilsynsmyndigheden.
 • At vi som sted altid, orienterer og medinddrager forældre og andre for sagen vedkommende, ved ethvert konstateret forbrug så vi sammen kan løse eller forebygge problemet.
 • At vi som sted orienterer politiet ved konstateret handel med ulovlige rusmidler. Vurdering af om der er grundlag for politianmeldelse vil ske i samarbejde med politiet.
 • At skolen, af hensyn til øvrige elever ikke kan påtage sig at arbejde med og undervise elever, som er akut påvirket i en sådan grad at ophold i fællesskabet ikke er forsvarligt. Ledelsen på stedet tager stilling til, om vi som nødvendig konsekvens skal hjemsende den unge der er mødt påvirket i skoletiden.
 • At de unge hvis misbruget er konstateret, fra medarbejdere vil møde nødvendige sanktioner for at sikre, at pågældende elev ikke i en periode har mulighed for at påvirke vore øvrige elever på skolen. Eleven vil således eksempelvis kunne opleve at skulle holde frikvarter for sig selv med en gårdvagt – Ligeledes vil eleven om nødvendigt blive undervist isoleret fra vore øvrige unge i et nærmere forløb.

Edb:

 • På hver sted findes trådløst internet som stedets beboere kan anvende ud fra særlige grundregler
 • Dine pligter som brugerDer skal være skærpet opsyn ved børnenes de unges anvendelse af online produkter herunder internet / chat osv.
 • Børn og unge skal benytte egne laptop.
 • Internet må anvendes til lødige og lovlige formål.
 • Internet må anvendes i henhold til danske og internationale love og regler om ophavsret skal overholdes af lærer & elev.
 • Download fra internet (anbringelse af tekster, billeder, programmer , må kun finde sted hvis det er lovligt og ikke krænker ophavsretten.
 • Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af computerne og nettet – f.eks. er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom piratkopiering og distribution af piratkopier via stedets internet, stedets pc maskiner, brændere, e-mailsystem og internet ikke må finde sted.
 • Du må ikke foretage handlinger ved brug af computerne og nettet, der efter behandlingsstedernes vurdering er skadelig for stedets omdømme, eller regulært ulovlige.
 • Du må derfor f.eks. ikke besøge forbudte erotiske hjemmesider eller forbudte hjemmesider. Du må heller ikke optræde anonymt ligesom chikane af andre brugere eller virksomheder ikke er tilladt.

 

Evakueringsplan.

 • I skoleåret udarbejdes evakueringsplan for hver afdeling.
 • Opholdsstederne er under brandeftersyn fra Holbæk kommune.

 

Spørgsmål og svar

Hvordan er værelserne?

Værelserne er altid pæne, præsentabel og rene ved overtagelse.

Kan jeg have min postadresse her?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Er der husregler?

Ja. Der er fastsat regler for hvordan man skal forholde sig til sine omgivelser, når du bor på Søbæk.

I Serviceloven og “Vejledning om særlig støtte til børn og unge der er placeret udenfor eget hjem” anvender man begrebet “Anstaltsforhold” .

Hos os vil vi hellere kalde det for Husorden & Spilleregler for samvær. I denne pjece finder du alle gængse regler og retningslinjer som gælder for vore beboere under opholdet. Har du spørgsmål, må du meget gerne stille dem til os.

Pjecen udleveres på papir eller kan downloades.

 

Er der konflikter?

Der er sjældent store konflikter på Søbæk. Men skulle det opstå har vi de nødvendige procedurer, der sikrer at der bliver taget hånd om både forurettede og krænker.

 • Alle magtanvendelser indberettes til tilsynet.
 • Actionplan ved konflikter håndhæves.
 • Børneadvokat ved voldsomme konflikter mægler parterne.
 • Konfliktbearbejdning & konflikthåndtering.

 

 

Kan i hjælpe med min medicin?

Ja. Vores personale er uddannet til at håndtere medicin.

Der er naturligvis retningslinjer for medicinhåndtering på Søbæk som beskriver, hvordan medicinhåndteringen skal finde sted, herunder hvem der har ansvar og kompetence, og hvordan medicinudleveringen registreres.

Få mere at vide om boformerne

Visitator

Vil du høre nærmere om vores tilbud, så kan du kontakte visitator Annette Filthuth som vil guide dig i forhold til vores forskellige tilbud og muligheder.
Annette Filthuth1 Visitator 51213053

Få mere at vide om opholdsstederne

Afdelingsleder

Vi du vide mere om om opholdsstederne eller ønsker du at besøge opholdsstedet så kontakt afdelingsleder Thomas Bachman. 

Telefon: +45 51 21 30 52

Email: thomas@soebaek.dk