Grundskole / dagbehandling fra 1 til 10 klassetrin.

På Søbæk skole “inkluderer” vi undervisnings pligtige børn og unge, fra 1 til 10 klasse , som af forskellige årsager er  seregeret “ekskluderet”  fra folkeskolens almindelige skoletilbud, fordi de af forskellige årsager ikke fungerer optimalt i almene sammenhænge og som derfor har behov for et særligt undervisningstilbud. 

Alle elever er visiteret med udgangspunkt i deres special pædagogiske behov. Eleverne undervises, så vidt muligt, i fuld fagrække men under behørigt hensyntagen til barnets særlige behov.

Børn og unge er forskellige og skal derfor have forskellige tilbud der tilgodeser deres individuelle behov. På Søbæk skole har indrettet os med en Øst & Vest afdeling der hver for sig arbejder med forskellige målgrupper ift alder og problematikker. Vi kan derfor tage individuelle hensyn og give tilbud tilgodeser de fleste børns forskellige behov, hvad enten eleven er bogligt eller praktisk motiveret.

Vi har opdelt Søbæk skoler i Øst & Vest. 
 SØBÆK VEST består af følgende afdelinger.

Søbæksgården ISS klasserne afdelings Leder Jesper Rasmussen  59248310

Erhvervs skolen Søbæk afdelings Leder Dorthe Elly Johansen. 59248314

Til Søbæksparken & Erhvervs skolen visiteres børn og unge

 • Grundskole elever fra 6 klasse til 10 Klasse.
 • EMU ” Erhvervs, modning og udviklings klasse” (11 afklarende skoleår )
 • STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.
 • Voksentilbud
  • 103 beskyttet værksted.
  • 104 aktivitets og samværstilbud.
SØBÆK ØST består nu af afdelingerne:
 • Skolen på Kærsangervej Holbæk Afd. Leder Astrid Barslund.
 • Skolen ” Stigs Mølle ” består af 2 integrerede afdelinger Ibs Mølle og Stigs Bjergby.

Afdelings ledere: Carsten Weng i Stigs Bjergby & Mie Mortensen ” Ibs Mølle ” i Mørkøv.

Til Søbæk Øst afdeling visiterer fortrinsvis børn mellem 0 til 10 klasse, samt unge med behov for STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”. Derudover unge i Emu forløb samt voksentilbud §103 & § 104.

Alle elever på udskolings niveau afslutter med Folkeskolens afgangsprøver.

Søbæk skole tilbyder befordring til og fra skole i skolens busser.

Eleverne indskrives fra omkringliggende Opholdssteder , Plejefamilier eller fra folkeskoler i oplandet.

FAQ

Hvilke elever indskrives på Søbæk Skole?

Ansatte pædagoger og lærere arbejder målrettet løsnings fokuseret med børn & unge, som af forskellige årsager ikke kan fungere i det traditionelle skolesystem og som har behov for et miljøskifte i en kortere eller længere periode. Vore professionelle ansatte, planlægger en skoledag og hverdag i struktur som give børnene & de unge et nyt perspektiv i tilværelsen.

Vi arbejder med undervisnings pligtige  børn og unge fra Indskoling 0 til 10 klasse.

Derudover unge som i forlængelse af grundskole er visiteret til STU Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU & EMU. Eller unge der indplaceres i det der benævnes ” Beskyttet værksted jfr. Sel. § 103 eller Aktiverings og samværstilbud jfr. Sel. § 104.

Elever på Søbæk skole visiteres ofte med mange ” etiketter på sig ” De skal derfor behandles forskelligt ud fra deres forskelligheder hvad enten der er tale om tilpasningsproblemer eller konstaterede udviklings forstyrrelser.

Adfærd – Kontakt og trivselsproblemer.                                                                                           

Visse børn og unge er visiteret fordi de har tilpasnings problemer – altså problemer med Adfærd kontakt eller trivselsproblemer. Disse børn har ofte svigtende motivation, koncentration og sporadisk fremmøde. Mange har typisk haft en ustabil skolegang med mange brudte forløb bag sig. Problemstillingerne ift. børnene er mange men børnene er oftest identitets svage børn med, dårlig selvopfattelse / lavt selvværd & negativ identitet eller børn med relations vanskeligheder og kontaktforstyrrelser. Mange af disse børn har gennem deres opvækst haft ustabile opvækstvilkår og en ustabil skolesituation.

Børn og unge med udviklings forstyrrelser.

Til Søbæk Skole visiteres endvidere børn og unge med forskellige konstaterede udviklings- forstyrrelser. Såsom børn og unge med Autisme – Sensitive børn eller børn med ADHD, Asperger Tourette eller OCD. Disse børn har ud fra Deres forudsætninger og diagnose behov for specialpædagogisk støtte og hjælp for at fungere i tilværelsen og ikke mindst i skolesituationen

Det sociale arbejde på Søbæk skole.

Alle børn eller unge der er indskrevet er primært visiteret af de sociale myndigheder med udgangspunkt i barnets ” Særlige Sociale behov”.  Det kan der være mange årsager til. Alle elever på Søbæk Skole har forskellige problemer som gør, at de typisk har svært ved at kunne fungere alene med sig selv og navnlig i fællesskab med andre. Eleven skal lære at indgå i almene sociale sammenhænge og derved forstå sociale ”spilleregler ”- så han / hun kan agere i et fællesskab med andre – i et rum med gensidig respekt og forståelse.

Forudsætningen for at ” kunne nå ” og påvirke barnet er at der er en god relation.  Barnet / den unge skal have tillid til de voksne og kunne se fornuften i de aftaler der indgås.  Pædagogikken skal fungere i børnehøjde og vi vil have barnet til at reflektere over de beslutninger og valg der træffes.  Det er ikke ”tilfældigt” arbejde.  På Søbæk skole arbejder ansatte med Relations arbejde samt aftale og refleksions pædagogik.

Hvordan arbejder I med de unge?

Pædagogiske & metodiske tilgange på Søbæk

Metodiske teoretiske tilgange som kan anvendes på Søbæk.

Ansatte på Behandlingsstederne Søbæk skal uanset hvilke målgrupper vi arbejder med – arbejde ud fra en fælles forståelsesramme omkring pædagogiske og metodiske tilgange til arbejdet. Ansatte skal arbejde på at skabe praktisk pædagogik i børnehøjde.

Pædagogiske & Metodiske tilgange skal ikke forstås som en bibel. Der kan være mange indfaldsvinkler og metodiker som virker alt efter hvilke unge og børn man arbejder med.

Nedenfor anførte afspejler de teoretiske metodikker som man kan læse om og lade sig inspirere på vores hjemmeside.

 • Relations pædagogik.
 • Mentalisering.
 • Refleksions pædagogik.
 • Struktur pædagogisk – Aftale pædagogik & anerkendende tilgang.
 • Vi arbejder løsnings fokuseret og ikke problem orienteret.
 • Kognitiv pædagogik – Autisme Angst & frygt.

På Behandlingsstederne Søbæk arbejder vi løsnings fokuseret med børn & unge, der af forskellige årsager ikke kan fungere i det traditionelle skolesystem og som har behov for et miljøskifte. I begge tilfælde, er der brug for professionelle voksne, der kan hjælpe med at sætte skoledag og hverdag i struktur og give de unge et nyt perspektiv i tilværelsen.

Relations pædagogik og mentalisering. 

På Søbæk arbejder vi også i høj grad med relationer, involvering, sammenhold og fællesskab, fordi vi ønsker at den unge opnår forståelse og accept af sig selv og andre, hvad end det er blandt venner og familie i nær miljøet eller ude blandt fremmede eller professionelle i samfundet. Det er vigtigt for os, at de unge lærer samfundets normer og værdier at kende, og vi ønsker derfor, at vise de unge, at respekt, refleksion og konsekvensberegning er blandt de værdifulde redskaber, som de kan bruge i relationen til andre mennesker nu og fremadrettet i deres liv.

En metode kan være at Vi arbejder for at skabe et ” Fælles tredje ” . Vi skal møde børnene / de unge ligeværdigt i ” børnehøjde” på fælles præmisser. Relationen udvikles i det samvær og samarbejde vi har med vore beboere. Det kræver ”benarbejde” og psykologisk snilde at kunne bryde det emotionelle panser og skabe kontakt og tillid. Udvikling sker via fælles præmisser og i vores konkrete interaktion med barnet / den unge.

Vi finder det derfor vigtigt, at vores medarbejdere har fokus på værdien at kunne arbejde med, og indgå i, en ligeværdig relation med vores unge. ” Ved en ligeværdig relation tillægges begge parter synspunkter, følelser, oplevelser og selvforståelse samme værdi”.  Det er derfor vigtigt, at vi respektfuldt ser den unge som et ligeværdigt menneske.  Vi er bevidste om, at man som medarbejder ikke altid er ligestillet med den unge, men at man påtager sig rollen som forbillede, rollemodel og vejleder. Vore børn og unge skal møde, engagerede medarbejdere der er autentiske og empatiske, og oprigtigt ønsker at involvere sig i deres liv. Som medarbejder påtager man sig det ansvar det vil sige, at opdrage et ungt menneske. Her er det vigtigt at vores unge bliver konfronteret med egen adfærd og løbende guides og vejledes mod positiv udvikling. Man skal være bevidst om vigtigheden i at være der for de unge i de svære perioder, der kan opstå i deres liv. På Behandlingsstederne Søbæk er der derfor en række principper som man som medarbejder skal tage højde for i opbygningen af relationer mellem voksen og ung.

Mentalisering.

På Søbæk arbejder vi ud fra en ” mentaliserende”  tilgang til de unge og ser mentalisering som værende et af flere vigtige pædagogiske metoder og redskaber i arbejdet med udsatte unge.

Evnen til at mentalisere er af afgørende betydning for individets evne til at regulere følelser, adfærd og selvopfattelse samt indgå i sunde relationer. Mentale tilstande er vores følelser, grunde, tanker, mål og behov. Mentalisering vil altså sige, at have fokus på egne og andres mentale tilstande, især sat i forhold til forståelsen af adfærd, eksempelvis baggrunden for et konkret adfærdsmønster.

Vi ser derfor den mentaliserende tilgang som fundamentet i vores pædagogiske arbejde samt som værende af afgørende betydning for en positiv trivsel og udvikling hos den enkelte unge.

Kort sagt vil det sige, at vi som professionelle ser bag de unges adfærd og udforsker hvilke følelser, tanker, behov, ønsker mv., der ligger bag adfærden også når adfærden er uhensigtsmæssig, selvdestruktiv eller på anden måde negativ, da forsøger vi, at forstå den unge ud fra de mentale tilstande, der på et givet tidspunkt lå bag adfærden. Denne tilgang bruger vi også i høj grad i arbejdet med unge med traumer, da disse unge ofte geniscenesætter en traumatisk oplevelse på trods af, hvor pinefuld oplevelsen end må være. Vores forudsætning for gennem mentalisering, at hjælpe den unge til at ændre en sådan adfærd er tillid, tålmodighed og en god relation mellem ung og voksen.

Refleksions pædagogik.

Ansatte på Søbæk skal bevidst arbejde på at inddrage børnene i de processer og beslutninger vi arbejder med. Børnene / de unge skal gennem Refleksiv adfærd blive bedre i stand til at tage ansvar for både deres beslutninger og bedre til at foretage valg. De skal erfare at Deres valg har betydning enten positivt eller negativt.

At kunne reflektere hjælper til at hver enkelt udvikler egne konfliktløsnings- modeller ved uønsket adfærd. Det opmuntrer vore børn og unge til at kunne tage medansvar for løsningen af problemadfærd hos sig selv eller kammerater.

Succeskriteriet for refleksiv adfærd er, at B&U er i stand til at styre deres egen adfærd, når forældre – pædagogen / læreren er ude af billedet.

”Refleksiv og anerkendende pædagogik” tilstræber at lærere og pædagoger gennem nysgerrighed skaber en relation til børn så de føler sig set, hørt og forstået og dermed anerkendt og så de ved at deres mening og de beslutninger de tager har en betydning.

Det kan foregår ved, at børnene gennem forskellige former for samtaler får lejlighed til at fortælle og reflektere over deres beslutninger i forskelige sammenhænge historier om, hvordan de ser på deres liv ud fra de valgt de har og de beslutninger de tager. Herved opstår over tid en følelse hos børnene af at blive set, hørt og forstået og at deres mening har betydning ift de beslutninger / valg de foretager. Ved refleksion laver barnet den unge en egen vurdering og lærer af erfaring, så man er bedre stillet med de erfaringer man gør sig.

Husk at Dårlige valg er også valg.

Struktur pædagogisk. Aftale pædagogik & anerkendende tilgang.

Gennem forløbet på Søbæk skal vore børn & unge støttes i at få en ballast og kompetencer ift. det at kunne klare sig selvhjulpent.

På Søbæk arbejder vi i hverdagen med at skabe en hverdag præget af struktur genkendelighed, forudsigelighed og hverdag hvor man ved hvad man må og ikke må.

I den betydning har aftaler, struktur og forståelse af ” spilleregler ” en betydning.

Alt kan ikke skrives ned og beslutninger og aftaler skal bero på visse husregler ” fingerspitzgefühl ”!  og begrebet ” sund fornuft”. Gennem denne struktur og ud fra ” sund fornuft ” lærer barnet eller den unge, frihed under ansvar. Der er daglige ansvarsområder, pligter, udfordringer og oplevelser og vi arbejder vi målrettet på at udvikle de unges sociale, menneskelige og faglige kompetencer, således de bliver i stand til at tage del i et sundt ungdomsliv samt bliver bedre rustet til et meningsfuldt voksenliv. Der arbejdes med at støtte den unge i at skabe og få struktur på egen hverdag samt at lære at tage ansvar i forhold til sig selv og sine omgivelser. Herudover er der stort fokus på at støtte den unge i at få skabt gode og hensigtsmæssige sociale relationer på Søbæk samt i fritidslivet.

Der arbejdes med den unges bevidsthed om at tage medansvar for sin egen situation. Dette sker så vidt muligt, ud fra den enkelte unges behov, i et tæt samarbejde med den unge, dennes familie, uddannelsesstederne, samt om nødvendigt med eksterne tiltag; her tænkes eksempelvis på forløb hos psykolog eller andre relevante eksterne samarbejdspartnere.

Betydning af Disciplin / Struktur & konsekvens.

Disciplin kommer af det latinske« disciplin » der bl.a. betyder undervisning, lærdom, dannelse, tugt og sædelig orden. Disciplin er nødvendig i al organiseret virksomhed. Det kan være en ydre disciplin der pålægges af andre, eller en form man selv vælger.

Det hedder selvdisciplin.  Begge dele er vigtig på Søbæk.  Disciplin tilvejebringes og opretholdes oftest ved at man er omgivet af visse overskuelige regler og rammer.

Brud på reglerne har som regel konsekvenser ikke at forveksle med straf.

Blandt børn og unge opstår der vanskeligheder med disciplinen, når de f. eks bliver sat til noget, de ikke forstår meningen med, ikke er enige i, ikke har interesse i eller ikke er modne for.

Ordet Disciplin ” Behaviour ” er i en sammenhæng på Søbæk, ikke et skældsord men en simpel nødvendighed. Det skal bestemt ikke forstås som ”kæft-trit-og-retning”. Disciplin er et vigtigt styringsredskab, som hvis man bruger det rigtigt gør, at man kan skabe hensigtsmæssig konfliktløsning.

Disciplin og respekt for kammerater og voksne, skal sikre fælles bevidsthed om og accept af almene spille regler. Disciplin gælder ikke kun vore børn, men også at vi som voksne rollemodeller i arbejdet med vore børn og unge, går forrest og baner vejen for den gode opførsel. På Søbæk lytter vi til og medinddrager børnene men det er de voksne der bestemmer. Når vi sætter grænser så opstår muligheden for konflikter. Konflikter er velkomne hvis de tackles rigtigt. Konflikter skaber dialog, forståelse, erkendelse og ny indsigt og erfaring. Konflikter skaber udvikling. Børnene de unge på Søbæk skal ikke tillades hvad som helst. Dagligdagen skal foregå i et rum fyldt af respekt og gensidig tolerance.

Børnene / de unge skal forpligtes på de aftaler – man laver med dem – Aftaler indebærer refleksion. Barnet / den unge skal stadig vide at aftaler skal overholdes og at det kan betale sig. Brud herpå afstedkommer restriktioner – indskrænkelser og konsekvenser. Børnene skal gennem aftaler og refleksion lære sociale lærings mål og ansvar for egne handlinger.  Vi skal på vore steder fortsat arbejde for, at børn respekterer og vægter almen god opførsel.  Naturlig Disciplin ro og respekt skal fortsat herske.

Anerkendelse & omsorg.

At være anerkendende og omsorgsfuld er ikke en arbejdsmetode, men et menneskesyn.

Vi skal give de børn og unge vi arbejder med vores fulde opmærksomhed og vise at man tager dem alvorligt. Vi er i ” børnehøjde ” Vi er anerkendende engageret. Vi lytter til dem og er interesseret. Vi drager omsorg.

De børn og unge vi arbejder med skal via en vis selvforvaltning tage stilling. Ikke alle børn og unge foretager fornuftige valg så det er vigtigt at vi som voksne er talerør og overdommer for ” den sunde fornuft ” –

Vi er en slags ” Over Jeg ”. Vi sætter som voksne grænser, men samtidig viser at vi at

Lytter til barnets / den unges forklaring og oplevelse og samtidig fortæller hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt i situationen, men husker at fortælle at man kan forstå barnet og de tanker det har. F.eks. ”Jeg kan godt forstå det er svært for dig” eller ”Jeg kan godt se du har det svært lige nu”. Vær nysgerrig – stil spørgsmål det er vejen til forståelse, nye perspektiver og handlemuligheder. Vi skal huske at anerkendelse IKKE er det samme som ros.

I praksis går anerkendelse og ros hånd i hånd. – Men det er ikke det samme.

Anerkendelse defineres her som det, at blive set, hørt og forstået. Vores målsætning med en anerkende tilgang til de unge er, at bidrage til at udvikle de unges identitet i en positiv retning.

Vi har et særligt ansvar, i forhold til at støtte den enkelte unge i at skabe et positivt selvbillede og derved støtte den unge i en positiv adfærd, samt positive handlinger.

Vi fungerer som rollemodeller for de unge, og det er derfor væsentligt at være opmærksomme på måden, hvorpå den enkelte unge omtales/tiltales, da dette kan influere på den unges selvbillede, handlemønstre samt adfærd. For at undgå at fastholde den unge i uhensigtsmæssige handlemønstre og adfærd samt et negativt selvbillede, så har vi et stort fokus på måden, hvorpå den enkelte unge om og tiltales. Dette fokus bidrager til at understøtte en positiv udvikling mod mere hensigtsmæssige handlemønstre og adfærd samt et mere positivt selvbillede. I arbejdet med de unge tilstræber vi ud fra relations pædagogik, at skabe rammerne for en ligeværdig relation.

 ” Direktør i eget liv” . Det er afgørende for vores pædagogiske arbejde samt særligt den unges liv, at den unge,

Lærer at tage ansvar for sit eget liv. De er ” direktører i deres eget liv. Det er helt centralt.

Det kan være en ambivalent proces, hvor den unge på den ene side ønsker at have ansvar for alt, men på den anden side oplever ikke at kunne magte eller håndtere noget ansvar overhovedet.

Det at støtte de unge i at lære ansvar for eget liv, er derfor et kontinuerligt og helt centralt fokuspunkt i det pædagogiske arbejde vil indgå i de mål som fremgår af §140 handleplan.

 Kognitiv adfærdsterapi.

Ansatte på Søbæk arbejder med følgende tilgang til kognitiv adfærdsterapi.

Kognition betyder tænkning. I kognitiv terapi arbejder vi ud fra den antagelse, at det ikke er det, vi ser, hører og oplever, der er afgørende for den betydning, situationen får for os, men derimod fortolkningen af det, de børn og unge vi arbejder med selv syntes at oplever.

Vi opfatter ting forskellige. Alle mennesker er påvirket af og styret til en vis grad af de tanker og følelser de hver især har.  Alle situationer udløser tanker, følelser og kropsreaktioner, der igen påvirker adfærden hos de børn og unge vi arbejder med. Disse elementer arbejder sammen konstant. Når de børn og unge vi arbejder med belastes følelsesmæssigt, er de tilbøjelige til automatisk at reagere med negative tankemønstre. Det bliver pessimistiske og ” sortsynet ” triste og opgivende og mister overblik.

Ved hjælp af kognitiv terapi udfordres de negative tankemønstre, der så erstattes af mere realistiske og konstruktive måder at anskue fortolke tilværelsen og konkrete situationer og oplevelser på og dermed – forhåbentlig komme fornuftigt videre.

I det kognitive arbejde kan den professionelle pædagog organisere og lave forskellige adfærdsøvelser (kognitiv adfærdsterapi) og komme med anvisninger på hvorledes man får overblik og kommer videre.

På Søbæk har vi fokus på social færdighedstræning samt adfærdsregulering hos de unge vi arbejder med. Dette er implementeret i den måde, hvorpå vi omgås de unge og arbejder med dem i hverdagen, da vi tror på, at vi på den måde giver dem det bedst mulige udgangspunkt for sund og langsigtet trivsel og udvikling.

Vores tilgang bygger på elementer fra kognitiv adfærdsterapi, hvor målet er, at bevidstgøre de unge om sammenhængen mellem deres tanker og adfærd – dvs. at deres tanker påvirker, hvad de gør.  Bevidstgørelsen herom bevirker, at de unge kan begynde, at regulerer deres adfærd mere selvstændigt samt udsætte eventuelle behov i en højere grad end tidligere. Eksempelvis når vi møder unge med en destruktiv adfærd i form af misbrug, gør skade på sig selv eller andet, så forsøger vi, at identificerer og bevidstgøre den unge om det destruktive tanke- og handlemønstre, skabe rum for positive oplevelser og anerkendelse og dermed flytte fokus fra den destruktive adfærd. På den måde kan vi langsomt ændre den unges selvbillede og i stedet øge selvtillid og selvværd, hvilket giver mulighed for, at den unge kan opnå en ny sund og positiv identitetsfølelse. Vores kognitive adfærdsterapeutiske tilgang inkluderer ligeledes, at der arbejdes med problemløsningsmetoder, regulering af følelser samt opnåelse af øget tolerance over for eksempelvis egne behov og udefrakommende frustrationer.

Vores ønske for de unge er, at de under opholdet på Søbæk i stigende grad lære at tage ansvar for sig selv samt på sigt opnår et selvstændigt voksentilværelse. Vi har fokus på, at de unge har et realistisk selvbillede og at tankerne er tilpasset virkeligheden omkring dem. Vi hjælper og støtter de unge i at finde alternativer til uhensigtsmæssig tænkning og adfærd og på den måde styrke hele deres selvforståelse og personlige udvikling. ​

 

 

 

 

 

 

Hvilke målgrupper arbejder I med?

Målgruppen på Søbæk skole er børn og unge der af forskellige årsager ikke kan fungere i almindelige skolemiljøer.

Vi arbejder med børn og unge der typisk har komplekse sociale eller faglige problemer og en ofte konfliktfyldt kompliceret tilværelse inde på livet. Problemfelter spænder fra børn og unge med adfærds og trivselproblematikker, kontakt og relations problemer eller børn og unge med egentlige udviklings forstyrrelser. Vi arbejder opdelt å vore afdelinger Søbæk Øst eller Søbæk Vest.

Målgrupper.

 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Angst
 • Andre komorbide psykiske vanskeligheder
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse,
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Autismespektrumforstyrrelser.
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Omsorgssvigt
 • Andet Socialt problem
 • Unge dømt til strafferetslig foranstaltning.

Visitation

Vil du høre nærmere om vores tilbud, så kan du kontakte visitator Annette Filthuth som vil guide dig i forhold til vores forskellige tilbud og muligheder.
Telefon: +45 51 21 30 53   Email: annette@soebaek.dk

Annette Filthuth1 Visitator 51213053

Kontakt os

Afdelinger & Klasser

Skolen på Kærsangervej Holbæk

Kærsangervej 21-23 – 4300 Holbæk

Afd. leder Astrid Barslund  59 24 83 05

Skolen på Kærsangervej.

Brochure Søbæk Skolen på Kærsangervej Holbæk

Til afdelingen visiteres tre grupper af børn og unge – drenge & piger:

 • ABC-gruppen: 0 – 3 klasse
 • Juniorgruppen: 4 – 6 klasse
 • Udskolingsgruppen: 7. – 9. klasse

Eleverne på afdelingen er alle visiteret af de sociale myndigheder, med udgangspunkt i barnets særlige og special pædagogiske behov.

Skole i Søbæksparken Jyderup

Skolen i Søbæksparken Søbæksparken 10 Jyderup 

Ungeafdeling ISS Klasser “Identitet – Selverkendelse Selvopfattelse” 

Afd. leder Jesper Rasmussen 59 24 83 10.

 • ISS Boglige klasser for 6 – 10. Klass
 • ISS Boglig klasse for 10. klasse og STU samt EMU
 • HF Højere forberedelseseksamen på enkeltfag.
 • Autismecenter for unge med autismespektrumforstyrrelser 6 – 10 Klasse.
 • Eleverne tilbydes fuldfagrække samt Folkeskolens afgangsprøver.

Til Søbæksgården & Erhvervsskolen visiteres børn og unge fra 4 klasse til 10 Klasse. + STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.  & EMU ” Erhvervs, modning og udviklingsklasse”. Ligeledes unge indskrevet i ” beskyttet værksted – aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104.

Målgruppe overordnet.

Til Søbæksgården &  visiteres børn og unge fra 4 klasse til 10 Klasse. + STU  ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.  & EMU ” Erhvervs, modning og udviklings klasse”. Ligeledes unge indskrevet i ” beskyttet værksted – aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104.

Målgruppe overordnet.

Bredt betragtet Børn og unge med personlighedsforstyrrelser, Identitets vanskeligheder, ko morbide psykiske vanskeligheder samt adfærd, kontakt og trivselsproblemer.

Skolen Stigs Bjergby

Skolen Stigs Bjergby.

Kirkevej 6 – 4440 Mørkøv

Afd. leder Thomas Bachmann 59248312 thomas@soebaek.dk

Målgruppe: Unge drenge og piger 6 – 10. klassetrin målrettet senmodne unge. demotiverede unge hvor er er behov for helt særligt individuelt tilrettelagte undervisningsforløb og periodisk  særlig bemanding.

Undervisning. Der undervises i en kombineret boglig som praktisk undervisning. Vise elever er fritaget for fag eller fagrække. Lfs. §33,4 Undervisningen er baseret på en kombination af boglig undervisnjng og værksteds baseret undervisning på et af vore mange værksteder.

Undervisnijg

 • Dansk Matematik, Engelsk – ADL.  & Naturfag.

Værksteder:

 • Køkkenproduktion
 • Auto mekanik
 • Smedje
 • Medie IT Sociale medier.
 • Kunst Krea kultur
 • Frisør og skønhedspleje
 • Fysik / Naturfag.
 • Grøn service
 • Snedker og hobby sløjd

Erhvervsskolen Søbæk

Erhvervsskolen Søbæk, Slagelsevej / Skolevej Jyderup. 

 • Basis klasse for undervisnings pligtige elever, der profiterer af praktisk / teoretisk undervisning. Elever tilbydes undervisning i fuld eller begrænset fagrække Jfr. LFS. § 33,4.
 • STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på “Fabrikken”. Værksteds baseret under-visning for unge drenge og piger 16. – 25. år.  Særligt klasse for unge med autisme og andre udviklings forstyrrelser – Rekvirer særskilt brochure.
 • EMU – erhvervs, modning & udviklings klasse. Værksteds baseret undervisning tilrettelagt jfr Aktivering lovgivning LAP. § 32. eller 11 klasse.
 • Ressourceforløb – Afklarings forløb.
 • §103 Beskyttede værksteder.
 • §104 Aktivitets og samværstilbud 

Afdelingsleder Dorthe Elly Johansen 59248314 dorthe@soebaek.dk

Rekvirer særskilt brochure.

Skolen Ibs Mølle Ibs Huse Mørkøv

Skolen Ibs Mølle Ibs Huse 10 4440 Mørkøv.

Afd. leder Mie Mortensen  59248307 – mie@soebaek.dk  

Skolen Ibs mølle hører under Søbæk ØSt sammen med afd. Skolen på Kærsangervej & Skolen Ibs Mølle.

 

Til Ibs Mølle  visiterer fortrinsvis grundskole elever på 5 til 10 klassetrin. Derudover unge med behov for STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”. EMU Afklarings & ressourcefroløb. samt § 103 Beskyttet værksted og §104 Aktivitetstilbud.

Målgruppe overordnet.

Bredt betragtet børn og unge – drenge og piger med autisme og andre udviklings forstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer & relations vanskeligheder. Børn med kommunikations vanskeligheder. 

Undervisning – Så vidt muligt i fuld fagrække. Alle fag.